Фондация „Евгений Мосинов“ връчи своите първи годишни награди на студенти, преподаватели и деятели с принос към научната дейност на БСУ

При изключително голям интерес преминаха първите годишни награди на Фондация „Евгений Мосинов“. Церемонията бе под патронажа на областния управител на област Бургас Вълчо Чолаков и в партньорство с Бургаския свободен университет.

Събитието се проведе снощи в атриума на БСУ и събра на едно място видни магистрати, общественици , научни деятели и такива с принос към академичните среди на БСУ, представители на адвокатските колегии от Бургас, Пловдив и София и уважавани фигури от местната и държавна власт, представители на бизнеса.

По време на церемонията бяха наградени студенти за отличен успех от Центъра по юридически науки и Центъра по икономически и управленски науки на БСУ. Отличия бяха връчени и на студенти за участие в национални и в общински състезания, олимпиади и др. Почетни плакети и грамоти получиха преподаватели на бургаския ВУЗ, както и деятели с принос към научната и академична дейност на университета.

По време на тържествената церемония бяха събрани средства, които ще се ползват от фонда за първите стипедии на студенти в специалностите „Право“ и „Икономика“.

*Фондация „Евгений Мосинов“ е учредена в памет на бургаския адвокат Евгений Мосинов, който беше и преподавател в Центъра по юридически науки и в Центъра по икономически и управленски науки на Бургаския свободен университет /БСУ/ още от самото му създаване. Като главен асистент в БСУ е обучавал студенти в дисциплините „Обща теория на правото“, „Основи на правото“, „Търговско право“, „Юридически практикум“ . Бил е секретар на редколегията, отговаряща за издателската дейност на Юридическия факултет в периода 1995-1999 година в т.ч. и на Юридическия сборник, издание на ЦЮН.

Ето и пълния списък на наградените:

Награди за отличен успех:

1. Пейчо Колев Колев – Финанси – 5.51, 6.00

2. Юлияна Кирилова Адриянова – право, 5 курс - 5,70

3. Красимир Атанасов Русев – право, 5 курс, 5, 68

Наградени студенти за активно участие в национални и в общински състезания, олимпиади и др.

1. Отбор по гражданско право и процес - Теодора Янева, Мая Тодорова, Теодора Маринова, Красимир Русев с ръководител проф. д-р Силви Чернев. Участват в национални състезания с отбори от всички университети, в които има правни факултети, и заемат челни позиции. През миналата година. Клубът по гражданскоправни науки в БСУ беше домакин и организатор на VII Междууниверситетско състезание за решаване на гражданскоправен казус, участие в което взеха 12 отбора от 6 университета в страната.

2. Станислав Иванов – студент в 4 курс в специалност „Право“, ЦЮН – председател на Студентския съвет на БСУ, член на Изпълнителния съвет на Националното представителство на студентските съвети в Република България, участник в нормативни инициативи за правата на студентите от частните висши училища, участник в организацията на инициативи в рамките на българското председателство на Съвета на Европейския съюз в периода м. януари – м. юни 2018 г., активен организатор на младежки събития в БСУ и в град Бургас.

3. Гюнай Ахмед - студент в 3 курс в специалност „Счетоводство и контрол“, ЦИУН - участник в екип в хакатона “NASA Space Up Challenge” през м. октомври 2018 г., мобилност по програма Еразъм+ през 2019 г., сътрудник в организацията на Юбилейната научна конференция на ЦИУН 2019 г., участник в конкурса за бизнес идеи Beyond 2019 -2020 г.

4. Иван Катунин - студент в 4 курс в специалност „Бизнес администрация“, ЦИУН – 1 място в XIХ Конференция за студентско научно творчество в БСУ, участник в екип в хакатона “NASA Space Up Challenge” през м. октомври 2018 г., мобилност по програма Еразъм+ през 2019 г., участник в конкурса за бизнес идеи Beyond 2019 -2020 г.

5. Гергана Аврамова – докторант – специалност ПНУП (Предучилищна и начална училищна педагогика)– ЦХН, активен участник в Студентското научно творчество, с множество научни публикации

6. Мария Даскалова - студент във 2 курс в специалност „Софтуерно инженерство“, ЦИТН – участник в екипите на хакатоните “NASA Space Up Challenge” през м. октомври 2018 г. и през м. октомври 2019 г., участник в „Академията на ScaleFocus”, участник в конкурса за бизнес идеи Beyond 2019 -2020 г.

Наградени преподаватели:

1. доц. д-р Христо Павлов - ЦЮН

2. доц. д-р Мария Нейчева – ЦИУН

3. доц. д-р Славка Димитрова - ЦЮН

Категория „Деятели с принос към научната и академичната дейност на университета“

Наградени:

1. Янко Янков – управител на Алианц Банк – Бургас – член на Настоятелството на БСУ, активно участва в образователния, в научния и в организационния живот на БСУ, включва се във всички акредитации на университета и на ЦИУН; подпомага научни изяви на студенти и преподаватели, съдейства за провеждане на студентски практики и стажове.

2. Боряна Димитрова – член на ВСС от 2017 г.; 2007 – 2017 председател на Окръжен съд – Бургас – активно участва в организирането и провеждането на международни конференции на ЦЮН, в акредитациите на университета и ЦЮН, подпомага активно провеждането на събитието Награди на декана на ЦЮН чрез предоставяне на стипендия.